مهر ۲۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۳۰– آموزش کلمات کاربردی

مهر ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۹– معنی فعل ها در زبان های استمراری

مهر ۲۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۳

مهر ۱۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۸– حروف اضافه

مهر ۱۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۲

مهر ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۷– ضمیر

مهر ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۱

مهر ۱۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۶– صفت مقایسه ای

مهر ۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۰

مهر ۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۵– ترتیب صفات

مهر ۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۹

مهر ۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۴– صفت

شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۳– ملکی با مضاف الیه

شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۲– اسم های مشخص

شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۱– اسم های شمارا و غیر قابل شمارا

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۹– زمان آینده ساده

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۸– زمان آینده کامل

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۷– زمان آینده کامل استمراری

شهریور ۲۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۶– زمان آینده استمراری

شهریور ۲۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۵– زمان حال ساده