روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۴)

لغات 504و 1100

expensive

expensive

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

talent

talent
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

devise

devise
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

wholesale

wholesale

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

vapor

vapor

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

eliminate

eliminate

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

villain

villain

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

dense

dense
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

utilize

utilize

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

humid

humid

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ