لغات 504و 1100
روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۴)
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100
روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۶)
فروردین ۱۹, ۱۳۹۵

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۵)

لغات 504و 1100

theory

theory


descend

descend


circulate

circulate


enormous

enormous


predict

predict


vanish

vanish


tradition

tradition


rural

rural


burden

burden


campus

campus

دیدگاه ها بسته شده است