روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۷)

لغات 504و 1100

defect

defect

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

employee

employee
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

neglect

neglect
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

deceive

decieve

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

undoubtedly

undoubtedly

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

popular

popular

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

thorough

thorough

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

client

client
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

comprehensive

comprehensive

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

defraud

defraud

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ