روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۸)

لغات 504و 1100

postpone

postpone

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

consent

consent
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

massive

massive
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

capsule

capsule

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

preserve

preserve

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

denounce

denounce

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

unique

unique

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

torrent

torrent
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

resent

resent

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

molest

molest

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ