آموزش رایتینگ کاربردی درس ۲۶
دی ۲۰, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ آیلتس
آموزش رایتینگ آیلتس درس ۲
دی ۲۴, ۱۳۹۶

لغات و اصطلاحات مربوط به تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال

لغات و اصلاحات مفید در نامه نگاری آیلتس

نامه آیلتس ، که مربوط به نگارش آیلتس جنرال بخش یک می باشد ، را می بایست دربیست دقیقه انجام داد. دانستن این لغات و اصطلاحات شما را در هر چه سریعتر انجام دادن این امر یاری می دهد. سعی کنید علاوه بر یادگیری نحوه کاربرد این لغات و اصطلاحات ، دیکته صحیح این لغات را نیز فرا گیرید.

Apologizing (عذرخواهی)
I’m sorry about…
I am sorry that…
I’m very sorry about…
I’m very sorry for…
Please forgive me for…
I’d like to apologize for…
Please accept my apologies.
Please accept my sincere apologies. (خیلی رسمی)


Asking for Help (درخواست کمک)
I’d be grateful if you could…
I would be grateful if you could…
I would appreciate it if you could…
Could you please…
I was wondering of you could help me.(رسمی)
I would like to know…


Asking for Information (گرفتن اطلاعات)
I am writing to enquire about…
I am writing to find out about…
What I am looking for is…
I would like to know about/if…


Closing (پایان نامه)
I look forward to seeing you.
I look forward to hearing from you.
I look forward to meeting you.


Complaining / expressing dissatisfaction (شکایت)
I’m writing to express my dissatisfaction with…
I’m writing to express my annoyance with…
I am not happy about…
…was very disappointing.


Conveying regards (تشکر)
Please give my best regards to your family.
Please pass on my best wishes to your wife and children.
Please give my regards to your parents.


Expressing satisfaction (ابراز رضایت)
I was delighted to hear that…
I was very happy to learn that…
I was thrilled to find out that…
I was glad to hear that…
…was very enjoyable.


Expressing concern / sympathy (ابراز نگرانی)
I was sorry to hear about… (your accident/ illness)
I am writing to express my concern about…


Giving bad news (خبر بد دادن)
I regret to inform you that…(نیمه رسمی)
I am sorry to tell you that…(غیر رسمی)
I regret to advise you that…(رسمی)
I am afraid I have some bad news.(غیر رسمی)


Giving good news (خبر خوب دادن)
I am pleased to inform you that…(نیمه رسمی)
I am delighted to tell you that…(غیر رسمی)
I am happy to advise you that…(رسمی)
I thought you might like to know that…


Giving reasons (توجیه کردن)
This is because…
This is because of…
This is due to… (رسمی)
This is as a result of…(رسمی)
This is owing to…(رسمی)


Making suggestions (پیشنهاد دادن)
Would it be a good idea to…
Perhaps it would be a good idea to…


Thanking (تشکر کردن)
Thanks.
Thank you.
Thank you very much.
Thank you kindly.
I can’t thank you enough.
No words can express my gratitude.
I am extremely grateful for…
I very much appreciate your ______ing

دیدگاه ها بسته شده است