تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت نوزدهم

Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی - مطالعه

Are the any occasions when reading at speed is a useful skill? Personally,…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هجدهم

Families who send their children to private schools should not…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هفدهم

Happiness is considered very important in life. Why is it difficult…
تدریس خصوصی آیلتس

تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو م…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی - ربات

What do you think of robots? I think robots are a clever…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت شانزدهم

Wild animals have no place in the 21st century, so protecting…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت پانزدهم

These days more fathers stay at home and take care of their children…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی - کفش

Do you like to buy expensive shoes? No. I tend to buy…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت چهاردهم

Some people think that strict punishments for driving offences…
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس

نکات منتقل کردن جواب های ریدینگ به پاسخنامه

Fill in the answer sheet carefully. Use a pencil. Mark the end…