نمونه اسپیکینگ آیلتس در کانادا دسامبر 2017

نمونه اسپیکینگ آیلتس در کانادا دسامبر 2017

نمونه اسپیکینگ آیلتس در کانادا دسامبر 2017   Interview – …
نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند ژانویه 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند ژانویه 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند ژانویه 2018   Interview …
نمونه اسپیکینگ آیلتس در سیدنی ژانویه 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در سیدنی ژانویه 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در سیدنی ژانویه 2018   Interview – W…
نمونه اسپیکینگ آیلتس در فیلیپین دسامبر 2017

نمونه اسپیکینگ آیلتس در فیلیپین دسامبر 2017

نمونه اسپیکینگ آیلتس در فیلیپین دسامبر 2017   Interview – W…
نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند دسامبر 2017

نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند دسامبر 2017

نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند دسامبر 2017   Interview –…
نمونه اسپیکینگ آیلتس در احمد آباد هند مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در احمد آباد هند مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در احمد آباد هند مارچ 2018   In…
نمونه اسپیکینگ آیلتس در کانادا مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در کانادا مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در کانادا مارچ 2018   Interview – …
نمونه اسپیکینگ آیلتس در مصر مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در مصر مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در مصر مارچ 2018   Interview – What is your full name? – C…
نمونه اسپیکینگ آیلتس در ایران مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در ایران مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در ایران مارچ 2018   Interview –…
نمونه اسپیکینگ امتحان آیلتس در ایران آپریل 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در ایران آپریل 2018

نمونه اسپیکینگ امتحان آیلتس در ایران آپریل 2018 Interview – What …
نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در هند مارچ 2018   Interview – What is your full name? – C…
نمونه اسپیکینگ آیلتس در آلمان مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در آلمان مارچ 2018

نمونه اسپیکینگ آیلتس در آلمان مارچ 2018   Interview –…