مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۲

مهر ۲۶, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۱

مهر ۲۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۳۰– آموزش کلمات کاربردی

مهر ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۹– معنی فعل ها در زبان های استمراری

مهر ۲۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۳

مهر ۱۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۸– حروف اضافه

مهر ۱۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۲

مهر ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۷– ضمیر

مهر ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۱

مهر ۱۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۶– صفت مقایسه ای