آبان ۲۸, ۱۳۹۴

Evergreen

آبان ۲۷, ۱۳۹۴

ساختار زمان حال استمراری

ساختار زمان حال استمراری coming,doing,going,taking ‘m,am,I,’re,are,you,we,they,’s,is,he,she,it کاربرد براي بيان عملی که هم‌اکنون جريان دارد مثال: She is watching the TV. He is working at the moment. […]
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

[English Grammar In use 3ed [2004

آبان ۲۶, ۱۳۹۴

Cambridge Step up To IELTS

error: محتوا محافظت شده است