وارد شده توسط مدیر سایت

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۰

Several languages are in danger of extinction because they are spoken by very small numbers of people. Some people say that governments should spend public money on saving these languages, while others believe that would be a waste of money. Discuss both these views and give your opinion. It is true that some minority languages […]

تشخيص كلمات كليدی در Reading و Listening

اغلب آزمون دهندگان IELTS در تشخیص کلمات کلیدی یا key words در ریدینگ و لیسنینگ مشکل دارند. لیست ده موردی زیر میتواند کمک کننده باشد و در صورت تردید فقط و فقط به ده مورد ذیل بسنده شود: افعالی که حالت علت و معلول دارند مثل bring about, lead to… و اژگان محدود کننده مثل […]