وارد شده توسط مدیر سایت

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت دوم

Although more and more people read news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news. Do you agree or disagree? The Internet is beginning to rival newspapers as the best place to find information about what is happening in the world. I believe that this trend will continue, and the Internet […]

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت اول

As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree? Businesses have always sought to make a profit, but it is becoming increasingly common to hear people talk about the social obligations that companies have. I completely agree with the idea that businesses should do more for […]

اشتباهی واقعا بزرگ در Writing آیلتس

بعضی از دانش آموزان سوال دارند: آیا در سوالاتی که حاوی پرسش زیر هستند: To what extent do you agree or disagree? می توانیم در پاراگراف نتیجه گیری/Conclusion دیدگاه های هر دو طرف موضوع سوال را نوشته و سپس دیدگاه خود را ارائه کنیم. پاسخ این پرسش تنها یک کلمه است: نه! این اشتباهی بسیار […]

قواعد مفید برای املای صحیح کلمات Spelling

نوشتن املای درست کلمات برای بسیاری از دانش آموزان دشوار است، چرا که املای بسیاری از کلمات از قواعد موجود پیروی نمی کنند.نوشتن املای درست کلمات برای بسیاری از دانش آموزان دشوار است، چرا که املای بسیاری از کلمات از قواعد موجود پیروی نمی کنند. حتی اگر قواعد املایی بر کلمات حاکم بودند: تعداد این […]