وارد شده توسط مدیر سایت

برای بیان تضادها از این عبارات استفاده کنید

Contrast people/places/things/ideas Questions in part 3 of the speaking module often require candidates to contrast people, places, things and/or ideas. You can see words like ‘although’ , ‘though’, ‘even though’ ,’in spite of’ and despite to do this effectively. Although/Though/Even though they had only nine players,they (still)won the football match. They (still) won the football […]

اعداد و ارقام و تاریخ ها در آیلتس، چند کلمه حساب می شوند؟

How words are counted in IELTS Example: NOT MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER Numbers, dates and time are counted as words in writing. For example 30,000 = one word / 55 = one word / 9.30am = one word / 12.06.2016 = one word. In listening, 30,000 is counted as one number and […]

سوالات چند گزینه‌ای لیسنینگ پارت دو، سه و چهار

بهترین اما زمانبرترین راه ممکن، خواندن سوال و همه گزینه ها و زیر کلمات کلیدی آنها خط کشیدن است. راه بعدی اینست که فقط سوال را بخوانیم و زیر واژگان کلیدی آن خط بکشیم و به گزینه ها نگاه نکنیم. در حین گوش دادن جواب را کنار سوال بنویسم (حتی به فارسی) بعد در سی […]

سوالات آیلتس اسپیکینگ مارس ۲۰۱۷ پاکستان

Speaking test Interview What is your full name? Can I see your ID? Where are you from? Do you work or study? What work do you do? Why did you choose this kind of work? Where do you see yourself in the next 10 years? Would you like to become a celebrity, if you had […]