شهریور ۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۶

شهریور ۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۵

شهریور ۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۴

شهریور ۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for health topic

Part 1 Do you have any unhealthy habits? Well, actually I do… When I’m stressed, I  and . Moreover, I used to smoke cigarettes a few years ago, but hopefully I […]