تدریس خصوصی تافل

IELTS test in Nepal and Nigeria – June 2016 (Academic Module)

Writing task 1 (Report)

There were four pie charts showing the quantities of imported clothing into the US and Japan between 2005 and 2009

Writing task 2 (Essay)

In many cities the population is increasing. Some say that the urbanization process denies us knowing our neighbours, and this causes a loss of community sense. What is the main problem with this? What measures can be taken to overcome it?

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Describe your hometown.
 • What transportation is available in your country?
 • Do you work or study?
 • What subject are you studying?
 • Where do you live?
 • Is it a house or an apartment?
 • What would you like to change there?

Cue Card 1

Talk about national identity. Please say

 • What is it?
 • Is it important in your opinion?
 • Some countries don’t value it. Why?

Cue Card 2

Talk about a family that you like very much (not your own). Please say:

 • Describe this family.
 • Where and when did you meet for the first time?
 • Why do you like this family?

Discussion

 • Who is the head of household in your family? Why?
 • Who makes decisions in your family?
 • Do grandparents still have the opportunity to make family decisions?
 • Can you compare decision-making in the past and today?
 • Can the media influence the decision-making process among older generation?
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking test in Nigeria – June 2016

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • Where do you live at the moment?
 • Do you like it there?
 • Will you be living there for a long time?
 • Do you like the transportation system in your city?
 • What can be done to improve it?

Cue Card

Talk about a creative person that you know and admire, such as an artist, musician, inventor and so on. Please say

 • Who is this person?
 • What is his/her greatest success?
 • Why do you admire him/her?

Discussion

 • Did you meet him/her personally?
 • Do you consider yourself a creative person? Why?
 • Do you think creative people are important to the society? Why?
 • Is it necessary for children to learn painting and drawing?
 • Do you think it is important for children to play a musical instrument?
 • Do you think computers help children to be more creative?
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS test in Melbourne, Australia – June 2016 (General Training)

Writing task 1 (Letter)

You are going to work in another city for a year. A friend who lives there offered to help you find a place to live. Write a letter to your friend and say.

 • Express your gratitude to him/her.
 • Describe the area that you want to live in.
 • Explain what type of accommodation you are looking for.

Writing Task 2 (Essay)

Some parents think that helping their children with homework is good. Others think children should do their homework on their own. Discuss both views and give your opinion.

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What school did you go to?
 • Did you like it? Why?
 • Do you like music?
 • Do you still listen to music that you liked in the past?
 • Why did your taste change?
 • Do you have a pet?
 • Is it more difficult to have a pet in cities or in rural areas? Why?

Cue Card

Describe an interesting animal that you saw for the first time recently. Please say

 • What is it?
 • Why was it interesting to you?
 • What did it do?

Discussion

 • What was your reaction to its behavior?
 • Why do you think people become vegetarians?
 • What should be done to lower cruelty to animals?
تدریس خصوصی آیلتس

باید ها و نباید ها در رايتينگ آیلتس

 1. حداقل تعداد واژگان را رعایت کنید ( صد و پنجاه کلمه برای تسك یک و دویست و پنجاه کلمه برای تسك دو). کمتر از این تعداد نوشتن، بیش از چیزی که فکر میکنید از شما نمره كم میکند! لازم است بدانید، در صورت شک کردن، ممتحن تک تک واژگان را می‌شمارد.
 2. به “همه” سوال پاسخ دهید و به چیزی غیر از آن پاسخ ندهید.
 3. پاراگراف به پاراگراف جلو بروید و هرگز در ابتدای پاراگراف ها شماره گذاری یا عدد گذاری نکنید.
 4. هر پاراگراف فقط “یک” ایده اصلی دارد که در آغاز پاراگراف در یک جمله ساده و کلی به نام topic sentence بیان شده است.
 5. سعی کنید در مقدمه و در ابتدای هر پاراگراف کاملاً روشن نمایید که چه میخواهید بگویید. اگزمينر نبایست با ایده های فی البداهه شما شوکه شود. این میتواند با sign posting یا blue prints محقق شود.
 6. در تسك یک آکادمیک، ندادن overview در پاراگراف آخر ( یا اول: فرقی نمیکند)، یعنی حداکثر نمره ۵٫۵ برای آن تسك. در تسك یک جنرال، clincher در پاراگراف آخر چنین اهمیتی ندارد و فقط “حس اختتام” است که باید به اگزمينر داده شود.
 7. برای رايتينگ خود، عنوان یا تیتر ننویسید! به هیچ وجه!
 8. انواع متنوع و مختلف” ساختارهای گرامری و واژگان و کالو کیشن ها بسیار مهمتر و نمره آور تر از “دو یا سه” ساختار و لغت “بسیار پیچیده و کم کاربرد” برای شما نمره به ارمغان می آورند. تنوع در عین روشنی و سادگی!
 9. پس از نوشتن، حداقل دو دقیقه وقت صرف یافتن خطاهای احتمالی یا proof reading نمایید. با تمرین، سعی کنید همیشه حداقل دو تا سه دقیقه وقت اضافه بیاورید که صرف این کار بی نهایت مهم شود.
 10. حفظی و کلیشه‌ای ننویسید. این کار در رايتينگ خودکشی است. با تمرین خلاقیت خود را افزایش دهید و اورجینال باشید.