تدریس خصوصی آیلتس

پاسخ دادن به سئوالات Gap Filling/Blanks در Reading

تمام سئوالاتی که متن سئوال آنها به صورت No More Than…… Words and/or……. Number باشد در این دسته قرار میگیرند.
یکی از تغییراتی که در سالهای اخیر در این نوع سئوالات اتفاق افتاده است، عدم تغییر گرامری لغات است. بدین معنا که کلمات از متن باید بدون تغییر نقش گرامری به جای خالی بخورند. بنابراین وقتی قرار نیست گرامر لغات عوض شود (عین آنچه در متن آمده است، باید جای خالی را پرکند) می توانیم از گرامر نیز برای جواب دادن استفاده نماییم. برای جواب دادن به این سئوالات مراحل زیر پیشنهاد می شود:

 1. از آنجاییکه این سئوالات همیشه به ترتیب هستند، آنها را تک تک جواب می دهیم.

 2. هر سئوال را بخوانید و نقش گرامری جای خالی را در آنها بیابید (اسم، فعل، قید یا صفت)

 3. در داخل سئوال، یک یا چند کلمه کلیدی برای جستجو بیابید. کلمات کلیدی عبارتند از:

  اعداد و اسامی خاص و کلمات بلندتر و سخت تر برای آزمون های آکادمیک و کلماتی که مترادف های معروف دارند در آزمون های جنرال و کلماتی که در آزمون های جنرال مترادف های معروف دارند)به عنوان مثال مترادف معمول برای Hilarious کلمه ی Funny است و بالعکس(این کلمات را در متن امتحان جستجو نمایید تا جمله ی هدف آنها را بیابید. در جمله هدف به دنبال کلمه یا کلماتی بگردید که اولاً از نظر گرامری و ثانیاً از نظر معنایی مناسب جای خالی باشند. توجه داشته باشید که ترتیب این سئوالات و اطلاعات مربوط به آن ها در متن مربوطه یکی است.

 4. این کلمات را در متن جستجو نمایید تا جمله هدف را برای آنها بیابید.

 5. در جمله هدف به دنبال کلمه یا کلماتی بگردید که اولاً از نظر گرامری و ثانیاً از نظر معنایی به جای خالی بخورند.

توجه داشته باشید که این سئوالات هم در متن پشت سرهم هستند. البته دسته دیگری از سئوالات مشابه هم وجود دارند که به آنها Summary گفته می شود. یکی از وجوه تمایز سئوالات Gap Fillings از Summary هم در همین مرتب بودن آنهاست.

تدریس خصوصی آیلتس

بازنویسی و ویرایش کردن در رایتینگ آیلتس

هنگام ویرایش کردن یک متن Writing برخود با یک بلوکه ی حجیم از نوشته ها بسیار ناامید کننده و مشکل است. چنین متنی می تواند یک Essay باشد که به نظر می رسد تنها از یک پاراگراف تشکیل شده است.

آیا واقعا قصد دانش آموز این بوده که در Writing خود تنها یک پاراگراف بنویسد؟ به احتمال زیاد خیر. اما دقت داشته باشید که اگر نقطه ی شروع و پایان یک پاراگراف واضح و مشخص نباشد، تشخیص آن برای Examiner غیر قابل ممکن است.

این که صرفا کمی با فاصله از ابتدا ی خط شروع کنید (Indent) به اندازه ی کافی مناسب نیست، چرا که در شرایط خاص امتحان دانش آموزان به اندازه ی کافی در این کار دقت نمی کنند و تنها سعی دارند که تا جای ممکن سریع تر بنویسند.

در نظر داشته باشید که اگر یک خط را میان پاراگراف های خود خالی نگذارید، ممکن است یکی از موارد زیر اتفاق بیفتد:

 • برای قسمت Coherence and Cohesion نمره ی ۵ دریافت می کنید چرا که چیزی درباره ی دانش پاراگراف بندی خود نشان نداده اید.

 • همچنین، نمره ی خود برای بخش Coherence را از دست می دهید به این دلیل که خواندن و فهمیدن یک Essay بدون پاراگراف بندی صحیح، کاری بسیار مشکل است.

 • کار و زحمت Examiner بیش از حد معمول می شود و این اصلا ایده ی خوبی نیست!

شما می توانید با خالی گذاشتن یک یا دو خط بین پاراگراف هایتان به راحتی از این مشکلات و قبیل آن ها جلوگیری کنید. البته جا گذاشتن دو خط بنا به دلایلی که در بخش بعدی ذکر می کنیم بهتر است.

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال آوریل ۲۰۱۷ عربستان سعودی

Writing test

Writing task 1 (a letter)

Write a letter to your friend and ask him/her to translate an important document you have received. In your letter say

 • Why is it important for you?
 • How fast do you need it back?
 • Why do you need his/her expertise?

Writing Task 2 (an essay)

Some people think that children today are not as fit and healthy as in the past. Do you agree or disagree with this statement? Give you opinion, reasons and solutions.

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • What is so special about this place?
 • Did you like living in your hometown?
 • What is your favorite place in your hometown?
 • Do you work or study?
 • What do you do?

Cue Card

Describe a café that you like and visit often. Please say

 • Where and what is it?
 • When do you usually go there?
 • What do you usually order there?

Discussion

 • What do you like and dislike about this cafe?
 • Will you go there again?
 • Do you visit it by yourself or with friends?
 • Do you think people are meant to live in big cities surrounded by strangers?
 • Why do you think so?
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ آوریل ۲۰۱۷ بنگلادش

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What do you do?
 • Let’s talk about your home.
 • Do you live in a house or an apartment?
 • What does it look like?
 • What can you see from your windows?
 • Do you like to stay in your hometown or city?
 • Let’s talk about colors.
 • What is your favorite color?
 • What color do your friends like?
 • What color wouldn’t you like to see on the walls of your home?
 • Why is that?

Cue Card

Describe a piece of equipment that has been in your home for years and you still use it. Please say

 • What is it?
 • How often do you use it?
 • Do your family members use this equipment too?

Discussion

 • Why do you like using this equipment?
 • How long have you had it in your family for?
 • Did you buy it?
 • Do other people use such equipment?
 • What other machines can you see in the office?
 • Are people changing their things frequently?
 • Which kind of machines do people use in a factory?
 • What are the consequences of using machines for work?
 • Who is using machinery the most, younger or older workers?
 • Do you think older people feel comfortable using machinery?
 • Why is that?