تدریس خصوصی آیلتس

اعداد و ارقام و تاریخ ها در آیلتس، چند کلمه حساب می شوند؟

How words are counted in IELTS

Example: NOT MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER

 1. Numbers, dates and time are counted as words in writing. For example 30,000 = one word / 55 = one word / 9.30am = one word / 12.06.2016 = one word. In listening, 30,000 is counted as one number and 9.30AM is also counted as one number.
 2. Dates written as both words and numbers are counted in this way: 12th July = one number and one word.
 3. Symbols with numbers are not counted. For example, 55% = one number (the symbol “%” is not counted as a word). However, if you write “۵۵ percent” it is counted as one word and one number.
 4. Small words such as “a” or “an” are counted as one word. All prepositions, such as “in” or “at” are also counted. All words are counted.
 5. Hyphenated words like “up-to-date” are counted as one word.
 6. Compound nouns which are written as one word are also counted as one word. For example, blackboard = one word.
 7. Compound nouns which are written as two separate words, are counted as two words. For example, university bookshop = two words.
 8. All words are counted, including words in brackets. For example in IELTS writing, “The majority of energy was generated by electricity (55%).”. This sentence is counted as 9 words. The number in brackets is counted.
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات چند گزینه‌ای لیسنینگ پارت دو، سه و چهار

 • بهترین اما زمانبرترین راه ممکن، خواندن سوال و همه گزینه ها و زیر کلمات کلیدی آنها خط کشیدن است.

 • راه بعدی اینست که فقط سوال را بخوانیم و زیر واژگان کلیدی آن خط بکشیم و به گزینه ها نگاه نکنیم. در حین گوش دادن جواب را کنار سوال بنویسم (حتی به فارسی) بعد در سی ثانیه آخر که زمان چک کردن است، با یکی از گزینه ها تطبیق دهیم.

 • راه سوم خواندن سوال و چشم دوختن به گزینه a و b و حذف کلی گزینه های c است. در این صورت اگر در حین گوش دادن یکی از دو گزینه اول را شنیدیم، همان جواب است، در غیر اینصورت پاسخ چیزی است که نشنیده ایم: یعنی گزینه c!

 • شیوه چهارم اینست که به هیچ سوال یا گزینه ای نگاه نکنیم و فقط گوش فرا دهیم و نوت برداریم و کاملاً متن را درونی کرده و بفهمیم. بعد در سی ثانیه آخر یا حتی ده دقیقه آخر لیسنینگ از روی نوت های خود یا درک کلی جواب دهیم.(ریسک این شیوه بسیار بالاست اما سرعت بی نظیری هم به شما میدهد).

کلا هر چه در چهار استراتژی فوق از بالا به پایین می‌آییم، سرعت بهتر میشود و دقت کمتر. در تمامی شیوه های فوق باید نوت برداری یا jot down را حین لیسنینگ انجام دهیم.

توصیه می‌شود با هفت تست لیسنینگ کتاب “آیلتس پلاس سه” هر چهار مورد فوق را امتحان کنید و شیوه‌ای که نتایج بهتری برای شما به ارمغان می آورد را انتخاب نمایید.

نکته: توصیه می شود که ابتدا دانش زبان انگلیسی و پایه واژگانی و کالوکیشن خود را تقویت کنید، سپس از چهار استراتژی فوق بهره ببرید.

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ مارس ۲۰۱۷ پاکستان

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What work do you do?
 • Why did you choose this kind of work?
 • Where do you see yourself in the next 10 years?
 • Would you like to become a celebrity, if you had a chance?
 • Why is that?

Cue Card

Talk about time you were very busy in your life. Please say

 • What did you do?
 • Where and when was it?
 • Did you enjoy that part of your life?

Discussion

 • Do you like visitors? Why?
 • What do you do when visitors come to your place?
 • What do you prefer, to visit people or to invite them to your place?
 • Do you think children nowadays are overburdened? Why?
 • What can be done about it, in your opinion?
 • Do you think children learn more in school or during playtime?
 • What would be your suggestion about it?
 • Do you think workers should be rewarded for working overtime? Why?
 • How should it be done?
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ فوریه ۲۰۱۷ ازبکستان

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • Why are you taking this exam?
 • What would you like to do after graduating from university?
 • Do you remember your favourite teacher from school?
 • Would you like to be a teacher in the future?
 • What colours do you like?
 • Did you like the same colours as a child?

Cue Card

Talk about a garden that you would like to visit. Please say

 • What garden and where is it?
 • Why would you like to visit it?
 • Who do you prefer to go there with?

Discussion

 • Do your friends go there frequently?
 • What can people do in their garden at home?
 • Do you have a garden in your house?
 • What would you like to do in your garden?
 • Is it beneficial for children to play in a garden?
 • Is it necessary to have gardens or parks in our cities?