شهریور ۱۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۲ – زمان گذشته کامل

شهریور ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۱ – زمان گذشته حال کامل استمراری

شهریور ۱۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۰ – زمان ها

شهریور ۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۹ – افعال اضافی