شهریور ۱۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۴ – زمان حال کامل استمراری

شهریور ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۳ – زمان حال استمراری

شهریور ۱۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۲ – زمان گذشته کامل

شهریور ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۱ – زمان گذشته حال کامل استمراری