آموزش رایتینگ آیلتس درس ۵

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک ژانویه ۲۰۱۷ استرالیا

Listening testIELTS test in Australia

Section 1. A conversation with a customer care representative about roadside car assistance.

Questions: filling in blanks.

Section 2. Two lecturers were discussing their students’ geology field trip.

Section 3. Don’t remember.

Section 4. A speech about a company.

Questions: filling in blanks.

Reading test

Passage 1. About congestion and causes of traffic in major cities.

Questions: short-answer questions, True/False/Not Given, match headings to paragraphs.

Passage 2. About green roofs in the UK, a research carried out by some scientists.

Questions: multiple choice, True/False/Not Given, match headings to paragraphs.

Passage 3. About languages and different ways we use them to communicate.

Questions: filling in blanks, short-answer questions (no more than 1 word), match headings to paragraphs.

Writing test

Writing task 1 (a report)

We were given three pie charts (each chart described a different year). There were three categories on every chart showing post-study options, such as unemployed, employed, further studies, taken by Australian secondary school students.

Writing task 2 (an essay)

Nowadays many young people are often spending their free time in shopping centers. This has a negative effect on the youths and the society. To what extent do you agree or disagree with this statement? Give your opinion and relevant examples.

آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۲۹

تدریس خصوصی آیلتس

نكاتى مهم در مورد پارت دو اسپیکینگ

  • در اين بخش به شما يك تسك كارد يا كيو كارد داده مى شود كه بر روى آن ٤ سوال ساده نوشته شده است، البته سوال چهارم به توصيف و توضيح بيشترى نياز دارد و معمولا با فعل explain شروع مى شود.
  • يك دقيقه وقت همراه با يك تكه كاغذ و يك مداد به شما داده مى شود تا خود را آماده كنيد. در اين يك دقيقه فقط به نوشتن واژه هاى كليدى كه پاسخ هاى طولانى تر راتداعى مى كنند اكتفا نماييد.
  • پس از پايان يك دقيقه ممتحن به شما مى گويد كه شروع كنيد. شما حداقل يك دقيقه و حداكثر ٢ دقيقه زمان براى صحبت كردن داريد. ( اگر زير يك دقيقه صحبت كنيد از شما نمره كم خواهد شد و اگر بيش از ٢ دقيقه صحبت كنيد مشکلی نیست و نمره بيشترى هم نخواهيد گرفت و ممتحن شما را متوقف مى كند.) توجه كنيد كه در اين زمان هم سؤالات و هم برگه خود را در اختيار داريد. با نگاه به آنها و كمك گرفتن از كى وردهايى كه نوشته ايد سعى كنيد بى وقفه صحبت كنيد تا اگزمينر شما را متوقف كند.
  • لازم به ذكر است كه اگر يكى از سوال ها را نفهميديد يا سهوا جواب نداديد، نگران نباشيد، نمره اى از شما كم نمى شود: چگونه گفتن بسيار مهم تر از چه چيزى گفتن است. (البته اين فقط در اسپيگينگ صدق مى كند و نه در رايتينگ)
  • تلفظ درست، روان صحبت كردن، واژگان درست و سطح بالا و گرامر درست و سطح بالا ٤ فاكتورى هستند كه هر كدام يك چهارم يا ٢٥ ٪‏ نمره نهايى شما را شكل مى دهند.
  • لبخند، تماس چشمى و نگرش مثبت هنگام صحبت كردن فراموش نشود.( اين ها نمره اى ندارند اما به چهار فاكتور فوق كمك مى كنند كه بهتر ديده شوند.)