تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۳– ملکی با مضاف الیه

تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۲– اسم های مشخص

تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۱– اسم های شمارا و غیر قابل شمارا