فروردین ۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

برای بیان تضادها از این عبارات استفاده کنید

Contrast people/places/things/ideas Questions in part 3 of the speaking module […]