شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۷– زمان آینده کامل استمراری

تیر ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for Travel & Holidays topic

Part 1 Do you like travelling? Yes, definitely! I think seeing the world, from great historical monuments to white sandy beaches, . It’s a very interesting […]
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

خطاهای رایج در رايتينگ

Affect vs Effect – which word to use, and when? Affect – used as a verb, it means to influence something. Example: The power shortage affected […]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

در رایتینگ overview را بعد از مقدمه بنویسیم یا در انتها؟

در رایتینگ تسک اول آکادمیک، پاراگراف overview را بعد از پاراگراف مقدمه بنویسیم یا در انتها؟ هر دو جا درست است و تاثیری در نمره شما […]