Tag Archives: صفات در انگلیسی

ترتیب قرار گرفتن صفات

تدریس خصوصی تافل

ترتیب قرار گرفتن صفات صفات بیشتر اوقات قبل از اسم می آیند و ترتیب قرار گرفتن آنها کمی پیچیده و گاهی اوقات گیج کننده اند. برای مثال : اول اندازه آن شی بعد جدید یا قدیمی بودن آن چیز و بعد شکل آن و بعد صفت رنگ استفاده شود و بعد جایی که آن چیز […]