Tag Archives: نکته رایتینگ

نکته گرامری در رایتینگ و اسپیکینگ

ما می توانیم هنگام بیان نقطه نظر خود در رایتینگ و اسپیکینگ از قیدهای نقطه نظر استفاده کنیم. استفاده از این قیدها نوشتار و یا گفتار ما را پر مغز می کند و موجب ایجاد تنوع و دقت می شود. این قیدها اساسا و بطور کلی سه کاربرد دارند: برای بیان اطمینان Clearly, definitely, honestly, […]