افعال مدال (Modal verbs)

Must باید

Should باید

Shall باید

Can توانستن

Could توانستن

May ممکن بودن

Might ممکن بودن

بعد از افعال مدال فعل به صورت مصدر بدون toمی آید. ینی به صورت کاملا ساده …نه ing میگیرد نه to و نه s سوم شخص.

نکته : اجبار must بیشتر از should است . در واقع must رو زمانی استفاده میکنیم که اجبار از سمت شخص دیگری باشد .
مثال .

The policeman : you must stop.

وقتی پلیس فرمان ایست میدهد.

و کاربرد should:

A. I have a headache.

B. You sholud take a pill and rest.

وقتی شما سر درد دارید و دوستتون میگه باید (بهتره) قرص بخوری و استراحت کنی . در واقع بایدی نیست که اجبار داشته باشه به معنی بهتره که اینکارو کنی.

نکته دوم .
از shall . May و can برای گرفتن اجازه هم میشه استفاده کرد.
مثال

May I help you?

Shall i go out ?

Can I use your pen ?

یکی دیگر از کاربردهای can برای بیان توانایی استفاده میشود.

Mary can speak English well.

اما اگر توانایی لحظه ای بود از to be able to استفاده میکنیم

I was able to escape from fire.

در واقع معنی قادر بودن دارد قادر بودم ( توانستم ) از آتش فرار کنم. به کاربردن can در این نمونه از موقعیتها درست نیست.

نکته سوم Mayو shall با ضمیر فاعلی اول شخص مفرد I به کار برده میشود .

نکته آخر افعال مدال برای منفی و سوالی کردن نیازی به فعل دیگری ندارند و با خود افعال مدال سوالی و منفی میشوند.

I can drive fast.

I can not (can’t) drive fast.

Can I drive fast ?

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین