تاریخ آزمون آیلتس در موسسه آیلتس تهران

مراکز مجاز آزمون آیلتس

تاریخ آزمون آیلتس در موسسه آیلتس تهران

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در ایران در این موسسه برگزار می‌شود.

نوع آزمون تاریخ برگزاری آزمون محل برگزاری آزمون
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022) اهواز – موسسه گویا
General Exam ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۲۱-Apr-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۲۱-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022) ۲مشهد-هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022) ۲مشهد-هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۳۰-Apr-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۳۰-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۳۰-Apr-2022) کرج – موسسه رهام
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ (۰۷-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022) تبریز-هتل شهریار
General Exam ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۲۱-May-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۲۱-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۲۱-May-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022) ۲مشهد-هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022) ۲مشهد-هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ (۰۴-Jun-2022) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022) اهواز – موسسه گویا
General Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022) کرج – موسسه رهام
General Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022) کرج – موسسه رهام
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۱۶-Jun-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۱۶-Jun-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۱۶-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲۵-Jun-2022) ۲مشهد-هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲۵-Jun-2022) ۲مشهد-هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲۵-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲۵-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ (۰۷-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) اهواز – موسسه گویا
General Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) تبریز-هتل شهریار
General Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۱۶-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۱۶-Jul-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۱۶-Jul-2022) کرج – موسسه رهام
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022) ۲مشهد-هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022) ۲مشهد-هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ (۰۶-Aug-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ (۰۶-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022) کرج – موسسه رهام
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022) کرج – موسسه رهام
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022) تبریز-هتل شهریار
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ (۲۷-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022) ۲مشهد-هتل هما
General Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022) ۲مشهد-هتل هما
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022) اهواز – موسسه گویا
General Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۱۰-Sep-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۱۰-Sep-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۱۵-Sep-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۱۵-Sep-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۱۵-Sep-2022) شیراز- هتل هما
مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین