تاریخ آزمون آیلتس در موسسه آیلتس تهران

مراکز مجاز آزمون آیلتس

تاریخ آزمون آیلتس در موسسه آیلتس تهران

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در ایران در این موسسه برگزار می‌شود.

نوع آزمونتاریخ برگزاری آزمونمحل برگزاری آزمون
Academic Exam۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022)اصفهان – هتل آسمان
General Exam۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022)اهواز – موسسه گویا
General Exam۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022)اهواز – موسسه گویا
Academic Exam۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022)شیراز- هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰۹-Apr-2022)شیراز- هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۲۱-Apr-2022)تبریز-هتل شهریار
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۲۱-Apr-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022)۲مشهد-هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022)۲مشهد-هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022)شیراز- هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۲۳-Apr-2022)شیراز- هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۳۰-Apr-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۳۰-Apr-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۳۰-Apr-2022)کرج – موسسه رهام
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۱۷ (۰۷-May-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022)اصفهان – هتل آسمان
General Exam۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022)تبریز-هتل شهریار
General Exam۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022)تبریز-هتل شهریار
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022)تهران – خیابان فرمانیه
General Exam۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022)تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۱۲-May-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۲۱-May-2022)اهواز – موسسه گویا
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۲۱-May-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۲۱-May-2022)شیراز- هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022)۲مشهد-هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022)۲مشهد-هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022)اصفهان – هتل آسمان
General Exam۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022)زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۲۸-May-2022)زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۱۴ (۰۴-Jun-2022)تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022)اهواز – موسسه گویا
General Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022)اهواز – موسسه گویا
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022)شیراز- هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022)شیراز- هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022)کرج – موسسه رهام
General Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۱۱-Jun-2022)کرج – موسسه رهام
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۱۶-Jun-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۱۶-Jun-2022)تبریز-هتل شهریار
Academic Exam۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۱۶-Jun-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲۵-Jun-2022)۲مشهد-هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲۵-Jun-2022)۲مشهد-هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲۵-Jun-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲۵-Jun-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۶ (۰۷-Jul-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)اصفهان – هتل آسمان
General Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)اهواز – موسسه گویا
General Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)اهواز – موسسه گویا
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)تبریز-هتل شهریار
General Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)تبریز-هتل شهریار
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰۹-Jul-2022)زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۱۶-Jul-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۱۶-Jul-2022)شیراز- هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۱۶-Jul-2022)کرج – موسسه رهام
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022)۲مشهد-هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022)۲مشهد-هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022)اصفهان – هتل آسمان
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۲۳-Jul-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۱۵ (۰۶-Aug-2022)اهواز – موسسه گویا
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۱۵ (۰۶-Aug-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022)شیراز- هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022)شیراز- هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022)کرج – موسسه رهام
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (۱۱-Aug-2022)کرج – موسسه رهام
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022)اصفهان – هتل آسمان
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022)تبریز-هتل شهریار
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022)تبریز-هتل شهریار
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022)زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۲۰-Aug-2022)زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۰۵ (۲۷-Aug-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022)۲مشهد-هتل هما
General Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022)۲مشهد-هتل هما
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022)اصفهان – هتل آسمان
General Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022)اهواز – موسسه گویا
General Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022)اهواز – موسسه گویا
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰۳-Sep-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۱۰-Sep-2022)اهواز – موسسه گویا
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۱۰-Sep-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۱۵-Sep-2022)اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۱۵-Sep-2022)تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۱۵-Sep-2022)شیراز- هتل هما
مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین