تشخیص کلمات کلیدی در Reading و Listening

اغلب آزمون دهندگان IELTS در تشخیص کلمات کلیدی یا key words در ریدینگ و لیسنینگ مشکل دارند. لیست ده موردی زیر میتواند کمک کننده باشد و در صورت تردید فقط و فقط به ده مورد ذیل بسنده شود:

افعالی که حالت علت و معلول دارند مثل bring about, lead to…

و اژگان محدود کننده مثل only…

مقادیر کمی مثل all, majority, little…

صفات کیفی مثل particular, inevitable, mistaken…

قیود کیفیتی مثل largely, slightly…

اعداد

افعال منفی مثل ignore, fail…

افعال یا عباراتی که شک و تردید را القا می‌کنند مثل: suggest…

هر عبارت قیاسی یا هر قیاس بین دو چیز یا بیشتر

افعالی که ارتباط میان چند چیز را میرسانند مثل connect, link…

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین