روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۱)

لغات 504و 1100

resist

resist

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

lack

lack
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

ignore

ignore
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

challenge

chalenge

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

miniature

miniature

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

source

source
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

excel

excel
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

feminine

feminine

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

mount

mount

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

compete

compete

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ