روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۵)

لغات 504و 1100

theory

theory

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

descend

descend
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

circulate

circulate
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

enormous

enormous

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

predict

predict

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

vanish

vanish

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

tradition

tradition

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

rural

rural
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

burden

burden

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

campus

campus

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ