سه نکته بسیار مهم در رایتینگ

  1. تا جاى ممكن واژگان سوال را کپی نکنید.

  2. به روشنی نظر خود را بیان کنید.

  3. پاراگراف آخر یا conclusion باید در راستای مباحث بیان شده در بدنه اصلی رايتينگ باشد( نتیجه گیری نباید ممتحن را شوکه کند، بلکه باید نتیجه یک حرکت کلی رو به جلو باشد : overall progression) .

  • Be careful to use your own words. The examiner will not include words copied from the question in the word count.
  • Make your position or point of view as clear as possible in your essay for Task 2.
  • Your last paragraph should be a conclusion which is consistent with the arguments you have included in your essay.