شیوه نگارش پاراگراف نتیجه در انشانویسی تَسک دوم

Writing A Task 2 Conclusion

به آخرین پاراگراف انشا پارگراف نتیجه گیری گفته می شود. سعی کنید این پاراگراف را مختصر و مفید بنویسید. همانطور که قبلا گفتیم، پاراگراف های بدنه مهم تر هستند. در آخرین پاراگراف، فقط جمله دوم پاراگراف مقدمه که در آن به سوال تَسک پاسخ داده اید را به شیوه ای دیگر بازنویسی کنید. فقط ایده کلی خود را بازنویسی کنید.

انواع الگو های زیر می توانند به شما کمک کنند تا آخرین پاراگراف را سریع تر و دقیق تر بنویسید.

۱.To what extent … and give your opinion topics:

الگوی پاراگراف مثال

For the reasons mentioned above, I believe that … (+ repeat your paraphrased opinion)
۲. Discuss both views and give your opinion topics:

الگوی پاراگراف مثال

In conclusion, there are convincing arguments both for and against … (the topic), but I believe that … (repeat your paraphrased opinion.) 3. Do the advantages of … outweigh the disadvantages?

الگوی پاراگراف مثال

In conclusion, I would argue that the benefits of … (topic) outweigh the drawbacks.
۴. What are the causes/reasons? What solution do you offer?
?

الگوی پاراگراف مثال

In conclusion, it is clear that there are various reasons for … (topic), and steps need to be taken to tackle this problem

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین