عبارتهایی که با کلمه way ساخته می شوند

تدریس خصوصی آیلتس

عبارتهایی که با کلمه way ساخته می شوند

By the way

راستی/ در ضمن
?By the way, have you seen Ali recently
راستی، علی را به تازگی ندیده ای؟

In the way

سرراه-به طریقی که .
Please move this chair. It’s in the way.
لطفا این صندلی رو جابجا کن، سر راه است.
Do your work in the way I have shown you.
در مسیری که بهت گفتم کار کن/ فعالیت کن؟ / همونطوری که بهت نشون دادم انجام بده

On the way

در مسیرِ به
On the way to the station, I bought some cigarettes.
در مسیر ایستگاه چند نخ سیگار گرفتم

In this way

بدین ترتیب – از این راه
He saves old envelopes. In this way, he has collected a great many stamps.
او پاکت های قدیمی رو نگه میدارد، بدین ترتیب یک کلی تمبر جمع آوری کرده است

In a way

از این رو– به نحوی – تا اندازه ای- از این جهت
. In a way, it’s an important book.
از این رو آن کتاب مهمی است
I am on my way / on my way
در مسیر ام / توی را ه ام

Anyway

به هرحال

No way

راه نداره ؛ امکان نداره ؛ عمرا”تدریس خصوصی آیلتس برچسب ها :

آموزش زبان انگلیسی , آیلتس , امتحان آیلتس , امتحان تافل , تافل, تدریس خصوصی تافل , تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی زبان انگلیسی , تدریس خصوصی مکالمه , خصوصی آیلتس , خصوصی تافل , خصوصی مکالمه انگلیسی ,ielts,toefl,زبان انگلیسی, گرامر زبان انگلیسی, یادگیری زبان انگلیسی

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین