عبارت Used to

کاربرد Used to

عبارت Used to بیانگرعادت یا عملی است که در گذشته به طور منظم انجام می شده ولی در حال حاضر آن را انجام نمی دهیم. البته برای بیان عادت در زمان های گذشته و حال می توان از کلمه هایی مثل Always (همیشه)، Often (اغلب)، Usually (معمولا) و Never (هرگز) استفاده کرد. اما از Used to تنها برای بیان عادت در گذشته استفاده می شود.

Alice used to be very shy at work, but now she is extremely outgoing.

آلیس سابقاً در محل کار فرد خجالتی بود اما الان بسیار آدم اجتماعی است.

I used to read a lot of books, but I don’t read much.

من سابقاً کتاب های زیادی می خواندم اما در حالا زیاد کتاب نمی خوانم.

His family was very rich in the past, but now they are broke these days.

خانواده او در گذشته ثروتمند بود اما این روزها وضع خوبی ندارند.

Jack used to go walking every afternoon regularly.

جک سابقاً به طور منظم عصرها پیاده روی می کرد.

نکته: برای بیان تکرار این عادت ها در غالب جمله های مثبت اغلب از Used to و در حالت منفی و سوالی از گذشته ساده استفاده می شود. بهتر است به جای استفاده از جمله ی منفی didn’t use to ، از منفی گذشته ساده استفاده شود.

صرف فعلused to

جملات مثبت
مصدر بدون to +used to + فاعل

I used to play the piano every day.

من سابقاً هرروز پیانو می نواختم.
جملات منفی
مصدر بدون to + didn’t use to + فاعل

I didn’t use to play the piano every day.

من سابقاً هرروز پیانو نمی نواختم.
جملات سوالی
… + مصدر بدون to use to + + فاعل + Did

Did you use to play the piano every day?

آیا شما سابقاً هرروز پیانو می نواختید؟

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین