قوانین جدید اخذ اسپانسر ایالتی ایالت استرالیای غربی

قوانین جدید اخذ اسپانسر, قوانین جدید اخذ اسپانسر ایالتی ایالت استرالیای غربی
نحوه دریافت اسپانسر بدین شکل تغییر کرده است که کارشناسان مهاجرت این ایالت از میان متقاضیانی که در فرم EOI خود اعلام تمایل به دریافت اسپانسر از استرالیای غربی کرده اند،

انتخاب نموده وبرای آنها دعوت نامه ارسال می نمایند تا مدارک خود را برای دریافت اسپانسر ارسال نمایند.

قوانین جدید اخذ اسپانسر

ادیسه : علی الرغم اینکه این ایالت اعلام نموده است که از این به بعد برای اهدای اسپانسر ایالتی از میان متقاضیان انتخاب خواهد کرد،

با توجه به سابقه این ایالت در اهدای بیشترین اسپانسر ایالتی به متقاضیان ، به نظر نمی رسد نگرانی خاصی برای دریافت اسپانسر ایالتی از این ایالت وجود داشته باشد.
جدول زیر تعداد اسپانسر ایالتی اهدایی توسط ایالتهای مختلف استرالیا را در سال گذشته نشان می دهد:

 

 

WA

NSW

SA

VIC

ACT

NT

QLD

TAS

Total

3837

2633

1742

1051

664

196

125

64

10312

37%

26%

17%

10%

6%

2%

1%

1%

100%

 

 


مطالب بیشتر: