لغات و اصطلاحات مربوط به تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال

vocab writing

لغات و اصلاحات مفید در نامه نگاری آیلتس

نامه آیلتس ، که مربوط به نگارش آیلتس جنرال بخش یک می باشد ، را می بایست دربیست دقیقه انجام داد. دانستن این لغات و اصطلاحات شما را در هر چه سریعتر انجام دادن این امر یاری می دهد. سعی کنید علاوه بر یادگیری نحوه کاربرد این لغات و اصطلاحات ، دیکته صحیح این لغات را نیز فرا گیرید.

Apologizing (عذرخواهی)
I’m sorry about…
I am sorry that…
I’m very sorry about…
I’m very sorry for…
Please forgive me for…
I’d like to apologize for…
Please accept my apologies.
Please accept my sincere apologies. (خیلی رسمی)

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Asking for Help (درخواست کمک)
I’d be grateful if you could…
I would be grateful if you could…
I would appreciate it if you could…
Could you please…
I was wondering of you could help me.(رسمی)
I would like to know…

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Asking for Information (گرفتن اطلاعات)
I am writing to enquire about…
I am writing to find out about…
What I am looking for is…
I would like to know about/if…

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Closing (پایان نامه)
I look forward to seeing you.
I look forward to hearing from you.
I look forward to meeting you.

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Complaining / expressing dissatisfaction (شکایت)
I’m writing to express my dissatisfaction with…
I’m writing to express my annoyance with…
I am not happy about…
…was very disappointing.

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Conveying regards (تشکر)
Please give my best regards to your family.
Please pass on my best wishes to your wife and children.
Please give my regards to your parents.

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Expressing satisfaction (ابراز رضایت)
I was delighted to hear that…
I was very happy to learn that…
I was thrilled to find out that…
I was glad to hear that…
…was very enjoyable.

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Expressing concern / sympathy (ابراز نگرانی)
I was sorry to hear about… (your accident/ illness)
I am writing to express my concern about…

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Giving bad news (خبر بد دادن)
I regret to inform you that…(نیمه رسمی)
I am sorry to tell you that…(غیر رسمی)
I regret to advise you that…(رسمی)
I am afraid I have some bad news.(غیر رسمی)

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Giving good news (خبر خوب دادن)
I am pleased to inform you that…(نیمه رسمی)
I am delighted to tell you that…(غیر رسمی)
I am happy to advise you that…(رسمی)
I thought you might like to know that…

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Giving reasons (توجیه کردن)
This is because…
This is because of…
This is due to… (رسمی)
This is as a result of…(رسمی)
This is owing to…(رسمی)

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Making suggestions (پیشنهاد دادن)
Would it be a good idea to…
Perhaps it would be a good idea to…

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Thanking (تشکر کردن)
Thanks.
Thank you.
Thank you very much.
Thank you kindly.
I can’t thank you enough.
No words can express my gratitude.
I am extremely grateful for…
I very much appreciate your ______ing

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین