مقایسه ی As ،Because و Since

تدریس خصوصی آیلتس

هر سه ی این کلمات حروف ربط/Conjunction محسوب می شوند و برای معرفی یک Subordinate Clauses به کار می روند. و بالاخره هر سه ی آن ها نتیجه ی یک عمل را به علت آن ربط می دهند.

این کلمه چه در Speaking و چه در Writing از دو تای دیگر پرکاربردتر است. با استفاده از این کلمه بر روی علت تمرکز می کنیم. مثال:

She spoke quietly because she didn’t want Catherine to hear.

We’ll come over on Sunday because David’s got to work on Saturday.

معمولا because-clause در ابتدای جمله قرار می گیرد، مخصوصا وقتی که تاکید ما بر روی علت بیش تر است. و بعد از آن از Comma استفاده می نماییم.

Because breathing is something we do automatically, we rarely think about it.

در گفتار و نوشتار غیررسمی/Informal می توان از because-clause بدون Main Clause استفاده کرد. مثال:

A: Would you like to go to school there?

B: Yes.

A: Why?

B: Because my best friend goes there. (I would like to go to school there because my best friend goes there.)

نکته: به خاطر داشته باشید که در نوشتار رسمی because-clause بدون Main Clause استفاده نمی شود.

As and Since

از این دو کلمه هنگامی استفاده می کنیم که تمرکز بر روی نتیجه ی عمل بیش تر از علت وقوع آن است. این دو از Because رسمی تر هستند. همچنین، بعد از Main Clause و قبل از Since از Comma استفاده می شود. مثال:

[result]I hope they’ve decided to come as [reason]I wanted to hear about their India trip.

[result]They’re rather expensive, since [reason]they’re quite hard to find.

Clause های دارای As و Since هم معمولا در ابتدای جمله قرار می گیرند و بعد از آن ها Comma قرار می گیرد. مثال:

Since everything can be done from home with computers and telephones, there’s no need to dress up for work anymore.

As everyone already knows each other, there’s no need for introductions. We’ll get straight into the business of the meeting.

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ