نقش صفات Little و few و یا قیدهای تکرار

در ریدینگ آیلتس به نقش صفات مهمی مانند Little و few و یا قیدهای تکرار مثل seldom- barely- rarely- hardly که تا حدودی بار منفی به جمله ها میدهند توجه کنید. به چند مثال از این موارد می پردازیم:

We have a little time to finish the project.

ما کمی وقت داریم که پروژه را تمام کنیم.

We have little time to finish the plan.

ما وقت خیلی کمی برای اتمام پروژه داریم به عبارت دیگر ما وقت برای اتمام پروژه نداریم.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین