نكات مهم در بخش ۲ آزمون شفاهی(پارت اول)

, نكات مهم در بخش ۲ آزمون شفاهی(پارت اول)
  1. در اين بخش به شما يك تسك كارد يا كيو كارد داده مى شود كه بر روى آن ٤ سوال ساده نوشته شده است، البته سوال چهارم به توصيف و توضيح بيشترى نياز دارد و معمولا با فعل explain شروع مى شود.
  2. يك دقيقه وقت همراه با يك تكه كاغذ و يك مداد به شما داده مى شود تا خود را آماده كنيد. در اين يك دقيقه فقط به نوشتن واژه هاى كليدى كه پاسخ هاى طولانى تر راتداعى مى كنند اكتفا نماييد.
  3. پس از پايان يك دقيقه ممتحن به شما مى گويد كه شروع كنيد. شما حداقل يك دقيقه و حداكثر ٢ دقيقه زمان براى صحبت كردن داريد. ( اگر زير يك دقيقه صحبت كنيد از شما نمره كم خواهد شد و اگر بيش از ٢ دقيقه صحبت كنيد نمره بيشترى نخواهيد گرفت و ممتحن شما را متوقف مى كند.) توجه كنيد كه در اين زمان هم سؤالات و هم برگه خود را در اختيار داريد. با نگاه به آنها و كمك گرفتن از كى وردهايى كه نوشته ايد سعى كنيد بى وقفه صحبت كنيد تا اگزمينر شما را متوقف كند.