نگارش

در جوامع انگليسی زبان چنين برداشت می شود که افرادی که توانایی نوشتن خوبی ندارند، باهوش نيستند و افرادی که باهوش نيستند شنيدن حرف هايشان ارزشمند نخواهد بود. اين برداشت شايد درست نباشد ولی به هر حال در اين نوع از جوامع وجود دارد.

با گذراندن اين دوره، نوشته های شما قالب آکادميک و رسمی به خود گرفته و می آموزيد که چگونه زبان نگارش با زبان محاوره متفاوت می باشد. برخی از مواردی که در اين دوره می آموزيد:

  • سازماندهی متن نگارش(organization)
  • پاراگراف بندی (مقدمه/متن/نتيجه)
  • کلمات ربط
  • انسجام متن
  • گرامر و ترکيب جملات
  • اهداف نگارش و انواع آن
  • سبک و سياق نگارش (رسمی و غير رسمی)
  • علائم گذاری و قواعد حروف بزرگ
  • بازخوانی و تصحيح اشتباهات

اين دوره به دانشجويانی توصيه می گردد که قصد شرکت در امتحانات بين المللی را دارند و يا به طور کلی در صدد افزايش توانايی های خود در نگارش می باشند.

 , نگارش کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی