هشدار به متقاضيان و متخلفان آزمون های بين المللی

به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون های بين المللی نظير TOEFL ، GRE،IELTS و … می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شركت های سود جو كه با تبليغات و وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب اقدام به كلاهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از اين افراد می نمايند، اين سازمان به عنوان ناظر آزمون های بين المللی در كشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی اين مراكز به مراجع قضائی، موارد ذيل را برای اطلاع متقاضيان يادآوری می نمايد:

  • تنها مداركی از طريق اين سازمان مورد گواهی و تأييد قرار خواهند گرفت كه قبلاً مجری آزمون از سوی اين سازمان مجوز برگزاری آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور (بخش آزمون های بين الملل) نسبت به مجاز بودن مركز اطمينان حاصل نماييد.
  • با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً اين داوطلبان از 2 تا 10 سال از شركت در آزمون هايی كه اين سازمان برگزار می نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنين در صورتی كه متخلفان در طول محروميت اقدام به ثبت نام در يكی مراكز نمايند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت آنان در آزمون جلوگيری به عمل خواهد آمد.
  • مراكز برگزاری آزمون ها موظف به رعايت قوانين بوده و بايستی از ثبت نام اين افراد خودداری نمايند و در صورت تخلف، مجوز آنان لغو می گردد.
  • داوطلبانی كه با جعل مدارك هويتی سعی در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند و در آن شركت كنند و تخلف آنان (حتی پس از دريافت مدرك ) اثبات گردد، برابر مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اينكه جعل هرگونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسلامی (تعزيرات مصوب 1375) جرم تلقی می شود و مجازات كيفری به همراه خواهد داشت، اين گروه از متخلفان برای صدور احكام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.

يادآور می شود كه براساس قوانين مؤسسات صاحب امتياز آزمون های بين المللی، كليه مراحل ثبت نام آزمون ها بايستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم رعايت شرايط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه با افراد يا شركت های سودجو كه به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضيان در آزمون های بين المللی می نمايند برخورد قانونی خواهد شد.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور