پاسخ دادن به سئوالات Gap Filling/Blanks در Reading

تمام سئوالاتی که متن سئوال آنها به صورت No More Than…… Words and/or……. Number باشد در این دسته قرار میگیرند.
یکی از تغییراتی که در سالهای اخیر در این نوع سئوالات اتفاق افتاده است، عدم تغییر گرامری لغات است. بدین معنا که کلمات از متن باید بدون تغییر نقش گرامری به جای خالی بخورند. بنابراین وقتی قرار نیست گرامر لغات عوض شود (عین آنچه در متن آمده است، باید جای خالی را پرکند) می توانیم از گرامر نیز برای جواب دادن استفاده نماییم. برای جواب دادن به این سئوالات مراحل زیر پیشنهاد می شود:

  1. از آنجاییکه این سئوالات همیشه به ترتیب هستند، آنها را تک تک جواب می دهیم.

  2. هر سئوال را بخوانید و نقش گرامری جای خالی را در آنها بیابید (اسم، فعل، قید یا صفت)

  3. در داخل سئوال، یک یا چند کلمه کلیدی برای جستجو بیابید. کلمات کلیدی عبارتند از:

    اعداد و اسامی خاص و کلمات بلندتر و سخت تر برای آزمون های آکادمیک و کلماتی که مترادف های معروف دارند در آزمون های جنرال و کلماتی که در آزمون های جنرال مترادف های معروف دارند)به عنوان مثال مترادف معمول برای Hilarious کلمه ی Funny است و بالعکس(این کلمات را در متن امتحان جستجو نمایید تا جمله ی هدف آنها را بیابید. در جمله هدف به دنبال کلمه یا کلماتی بگردید که اولاً از نظر گرامری و ثانیاً از نظر معنایی مناسب جای خالی باشند. توجه داشته باشید که ترتیب این سئوالات و اطلاعات مربوط به آن ها در متن مربوطه یکی است.

  4. این کلمات را در متن جستجو نمایید تا جمله هدف را برای آنها بیابید.

  5. در جمله هدف به دنبال کلمه یا کلماتی بگردید که اولاً از نظر گرامری و ثانیاً از نظر معنایی به جای خالی بخورند.

توجه داشته باشید که این سئوالات هم در متن پشت سرهم هستند. البته دسته دیگری از سئوالات مشابه هم وجود دارند که به آنها Summary گفته می شود. یکی از وجوه تمایز سئوالات Gap Fillings از Summary هم در همین مرتب بودن آنهاست.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین