چرا نمره Speaking من این قدر پایین شده است؟

یکی از سوالاتی که در ذهن بسیاری از زبان آموزان پس از آمدن نتایج آزمون IELTS نقش می بندد این است که چرا نمره Speaking من این قدر پایین شده است، در حالی که من از کلمات خوبی مثل Collocation ها در امتحان استفاده کرده ام. دلیل اصلی پایین بودن نمره Speaking این زبان آموزان این است که فکر می کنند تنها مبنای سنجش امتحان Speaking، دایره لغات یا Lexical Resources می باشد. این در حالی است که مبنای سنجش در امتحان Speaking چهار معیار زیر می باشند:

LR: Lexical Resources دایره لغات

GRA: Grammatical Range and Accuracy: دامنه گرامری به کار رفته در جملات و میزان درست بودن آنها از لحاظ گرامری

FC: Fluency and Coherence به هم پیوستگی بین جملات، چگونگی ارتباط بین آنها و منطقی بودن جملات

Pronunciation: تلفظ صحیح کلمات، Intonation و Chunking

هر کدام از معیار های بالا از ۰ تا ۹ نمره دهی می شوند و مجموع آنها بر ۴ تقسیم شده و به نزدیک ترین ۰.۵ Round می گردند.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین