کلمات مشابه در ریدینگ و لیسنینگ

مقایسه ی As ،Because و Since

Principle: اصل اخلاقی

Principal: رئیس ، عمده

The principal said that: رئیس ، مدیر

Coping = adjustment: سازگاری، کنار آمدن

Copying = imitate: تقلید کردن ، کپی کردن

Adapt to: سازگار کردن با

Adapt from: اقتباس شده از

Control = handle= curb: اداره کردن، کنترل کردن

Raise: بالا بردن ، پرورش دادن

Rise: افزایش، بلند شدن

Complaint: اعتراض و شکایت

Compliant: مطیع و فرمانبردار

Fact: حقیقت

Faction: حزب فکری و سیاسی

Violence: خشونت

Violation: قانون شکنی – تجاوز از حد و مرز

Succeeful: موفقیت آمیز- امکانپذیر

Succeeive: پی در پی

Nature: طبیعت – ماهیت

Nurture: تغذیه و تربیت

Faint: غش کردن

Feint: تمارض کردن

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین