آرشیو دسته بندی: آموزش رایتینگ آکادمیک

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۷

آزمون آیلتس و تافل شهر ایلتس

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۶ برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما ۱ ساعت خواهند بود. دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می […]

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۶

آزمون آیلتس و تافل شهر ایلتس

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۶ برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما ۱ ساعت خواهند بود. دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می […]

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۵

آزمون آیلتس و تافل شهر ایلتس

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۵ برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما ۱ ساعت خواهند بود. دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می […]

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۴

آزمون آیلتس و تافل شهر ایلتس

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۴ برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما ۱ ساعت خواهند بود. دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می […]