Category Archives: آموزش رایتینگ آکادمیک

آموزش رایتینگ آکادمیک 25

آموزش رایتینگ آکادمیک 25

آموزش رایتینگ آکادمیک 25 برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما 1 ساعت خواهند بود. دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می […]

آموزش رایتینگ آکادمیک 24

آموزش رایتینگ آکادمیک 24

آموزش رایتینگ آکادمیک 24 برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما 1 ساعت خواهند بود. دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می […]

آموزش رایتینگ آکادمیک 23

آموزش رایتینگ آکادمیک 23

آموزش رایتینگ آکادمیک 23 برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما 1 ساعت خواهند بود. دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می […]

آموزش رایتینگ آکادمیک 22

Academic writing training22

آموزش رایتینگ آکادمیک 22 برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما 1 ساعت خواهند بود. دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می […]