آرشیو دسته بندی: نمونه رایتینگ آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۷

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک 47

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۷ رایتینگ آیلتس، آزمون آیلتس برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های نوشتاری، از جمله چگونگی انجام این کار به شما کمک می کند آزمون نوشتن برای داوطلبان آیلتس آکادمیک و آیلتس عمومی متفاوت است . Academic writing ۲ قطعه نوشتن ، ۶۰ دقیقه در وظیفه ۱ ، نامزدها با نمودار ، جدول ، نمودار یا نمودار ارائه […]

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۶

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک 46

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۶ رایتینگ آیلتس، آزمون آیلتس برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های نوشتاری، از جمله چگونگی انجام این کار به شما کمک می کند آزمون نوشتن برای داوطلبان آیلتس آکادمیک و آیلتس عمومی متفاوت است . Academic writing ۲ قطعه نوشتن ، ۶۰ دقیقه در وظیفه ۱ ، نامزدها با نمودار ، جدول ، نمودار یا نمودار ارائه […]

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۵

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک 45

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۵ رایتینگ آیلتس، آزمون آیلتس برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های نوشتاری، از جمله چگونگی انجام این کار به شما کمک می کند آزمون نوشتن برای داوطلبان آیلتس آکادمیک و آیلتس عمومی متفاوت است . Academic writing ۲ قطعه نوشتن ، ۶۰ دقیقه در وظیفه ۱ ، نامزدها با نمودار ، جدول ، نمودار یا نمودار ارائه […]

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۴

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک 44

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۴ رایتینگ آیلتس، آزمون آیلتس برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های نوشتاری، از جمله چگونگی انجام این کار به شما کمک می کند آزمون نوشتن برای داوطلبان آیلتس آکادمیک و آیلتس عمومی متفاوت است . Academic writing ۲ قطعه نوشتن ، ۶۰ دقیقه در وظیفه ۱ ، نامزدها با نمودار ، جدول ، نمودار یا نمودار ارائه […]