آرشیو برچسب های: رایتینگ آیلتس آکادمیک

رایتینگ آیلتس Grammar & Range

رایتینگ آیلتس Grammar & Range

رایتینگ آیلتس Grammar & Range برای انجام دو کار در آزمون نوشتن آکادمیک IELTS به شما 1 ساعت مجاز خواهد داد. دو بخش از این آزمون نوشتن تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. در آزمون واقعی نوشتن خود را در یک کتابچه  انجام خواهید داد. زمان سنجی زمان مجاز برای آزمون نوشتن […]

آموزش رایتینگ کاربردی درس 6

آموزش رایتینگ کاربردی درس 6

آموزش رایتینگ کاربردی درس 6 برای انجام دو کار در آزمون نوشتن آکادمیک IELTS به شما 1 ساعت مجاز خواهد داد. دو بخش از این آزمون نوشتن تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. در آزمون واقعی نوشتن خود را در یک کتابچه  انجام خواهید داد. زمان سنجی زمان مجاز برای آزمون نوشتن […]

آموزش رایتینگ کاربردی درس 5

آموزش رایتینگ کاربردی درس 5

آموزش رایتینگ کاربردی درس 5 برای انجام دو کار در آزمون نوشتن آکادمیک IELTS به شما 1 ساعت مجاز خواهد داد. دو بخش از این آزمون نوشتن تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. در آزمون واقعی نوشتن خود را در یک کتابچه  انجام خواهید داد. زمان سنجی زمان مجاز برای آزمون نوشتن […]

آموزش رایتینگ کاربردی درس 4

آموزش رایتینگ کاربردی درس 4

آموزش رایتینگ کاربردی درس 4 برای انجام دو کار در آزمون نوشتن آکادمیک IELTS به شما 1 ساعت مجاز خواهد داد. دو بخش از این آزمون نوشتن تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. در آزمون واقعی نوشتن خود را در یک کتابچه  انجام خواهید داد. زمان سنجی زمان مجاز برای آزمون نوشتن […]