برنامه کلاس ها

 برنامه کلاس های دکتر اشراق

ساعت کلاس ها ۷:۳۰ – ۹ ۹ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰ – ۱۵ ۱۵ – ۱۶:۳۰ ۱۶:۳۰ – ۱۸ ۱۸ – ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ – ۲۱:۳۰
شنبه آقای سمیعی آقای نوری خانم سلگی خانم عاصمیان خانم عاصمیان آقای ضیایی خانم بابایی کارگاه رایتینگ
یکشنبه آقای قمری آقای کاوه خانم حیدری خانم حیدری خانم محب دکتر ادبی آقای چغاجردی آقایان ضراب و افسرده کارگاه ریدینگ
دوشنبه آقای زارع آقای سمیعی آقای نوری خانم عاصمیان خانم عاصمیان دکتر شیرعلی خانم اکبری خانم بابایی کارگاه رایتینگ
سه شنبه آقای قمری آقای کاوه خانم رضایی خانم ارجمندی خانم محب دکتر ادبی آقای چغاجردی آقایان ضراب و افسرده کارگاه ریدینگ
چهارشنبه آقای زارع آقای سمیعی خانم سلگی خانم عاصمیان خانم عاصمیان خانم اکبری خانم بابایی
پنجشنبه آقای قمری خانم رضایی خانم عاصمیان کارگاه اسپیکینگ کارگاه اسپیکینگ کارگاه گرامر ویژه آیلتس
جمعه کارگاه رایتینگ کارگاه رایتینگ کارگاه رایتینگ

برنامه کلاس های حسین علی دوست


ساعت کلاس ها ۹ – ۱۰:۳۰ ۱۰-۳۰ – ۱۲ ۱۴ – ۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ – ۱۷ ۱۸ – ۱۹:۳۰ ۲۰- ۲۱:۳۰
شنبه آقای پورخانی خانم صالحی آقای لطفی خانم کامیاب خانم فروزش آقای بهرامی
یکشنبه کارگاه رایتینگ آقای کریمیان آقای صمیمی خانم گودرزی آقای رضایی خانم کمالی
دوشنبه آقای پورخانی خانم صالحی کارگاه  ریدینگ کارگاه ریدینگ خانم علم خانم وطن دوست
سه شنبه خانم فروزش خانم کامیاب آقای لطفی آقای لطفی خانم گودرزی آقای بهرامی
چهارشنبه آقای پورخانی آقای کریمیان خانم صالحی کارگاه اسپیکینگ آقای صمیمی خانم وطن دوست
پنجشنبه خانم علم آقای لطفی کارگاه رایتینگ خانم کامیاب
جمعه