برنامه کلاس ها

 برنامه کلاس های دکتر اشراق

ساعت کلاس ها۷:۳۰ – ۹۹ – ۱۰:۳۰۱۰:۳۰ – ۱۲۱۲ – ۱۳:۳۰۱۳:۳۰ – ۱۵۱۵ – ۱۶:۳۰۱۶:۳۰ – ۱۸۱۸ – ۱۹:۳۰۱۹:۳۰ – ۲۱:۳۰
شنبهآقای سمیعیآقای نوریخانم سلگیخانم عاصمیانخانم عاصمیانآقای ضیاییخانم باباییکارگاه رایتینگ
یکشنبهآقای قمریآقای کاوهخانم حیدریخانم حیدریخانم محبدکتر ادبیآقای چغاجردیآقایان ضراب و افسردهکارگاه ریدینگ
دوشنبهآقای زارعآقای سمیعیآقای نوریخانم عاصمیانخانم عاصمیاندکتر شیرعلیخانم اکبریخانم باباییکارگاه رایتینگ
سه شنبهآقای قمریآقای کاوهخانم رضاییخانم ارجمندیخانم محبدکتر ادبیآقای چغاجردیآقایان ضراب و افسردهکارگاه ریدینگ
چهارشنبهآقای زارعآقای سمیعیخانم سلگیخانم عاصمیانخانم عاصمیانخانم اکبریخانم بابایی
پنجشنبهآقای قمریخانم رضاییخانم عاصمیانکارگاه اسپیکینگکارگاه اسپیکینگکارگاه گرامر ویژه آیلتس
جمعهکارگاه رایتینگکارگاه رایتینگکارگاه رایتینگ

برنامه کلاس های حسین علی دوست


ساعت کلاس ها۹ – ۱۰:۳۰۱۰-۳۰ – ۱۲۱۴ – ۱۵:۳۰۱۵:۳۰ – ۱۷۱۸ – ۱۹:۳۰۲۰- ۲۱:۳۰
شنبهآقای پورخانیخانم صالحیآقای لطفیخانم کامیابخانم فروزشآقای بهرامی
یکشنبهکارگاه رایتینگآقای کریمیانآقای صمیمیخانم گودرزیآقای رضاییخانم کمالی
دوشنبهآقای پورخانیخانم صالحیکارگاه  ریدینگکارگاه ریدینگخانم علمخانم وطن دوست
سه شنبهخانم فروزشخانم کامیابآقای لطفیآقای لطفیخانم گودرزیآقای بهرامی
چهارشنبهآقای پورخانیآقای کریمیانخانم صالحیکارگاه اسپیکینگآقای صمیمیخانم وطن دوست
پنجشنبهخانم علمآقای لطفیکارگاه رایتینگخانم کامیاب
جمعه