نكات مهم در بخش ۲ آزمون شفاهی(پارت دوم)

  1. لازم به ذكر است كه اگر يكى از سوال ها را نفهميديد يا سهوا جواب نداديد، نگران نباشيد، نمره اى از شما كم نمى شود: چگونه گفتن بسيار مهم تر از چه چيزى گفتن است. (البته اين فقط در اسپيگينگ صدق مى كند و نه در رايتينگ)
  2. تلفظ درست، روان صحبت كردن، واژگان درست و سطح بالا و گرامر درست و سطح بالا ٤ فاكتورى هستند كه هر كدام يك چهارم يا ٢٥ ٪‏ نمره نهايى شما را شكل مى دهند.
  3. لبخند، تماس چشمى و نگرش مثبت هنگام صحبت كردن فراموش نشود.( اين ها نمره اى ندارند اما به چهار فاكتور فوق كمك مى كنند كه بهتر ديده شوند.)